sunnuntai 6. helmikuuta 2011

Ruplan vuosikokous 2.2.2011

Vuosikokous ke 2.2.2011 klo 18, Lingva (Uusi ylioppilastalo, 5. krs)

Paikalla:
Jaakko Kölhi
Liina Janatuinen
Elena He
iskanen
Viivi Kaakinen

Hanne Lempinen
Satu Kuusranta
Hanne Laari
Liisa Kylliäinen
Nico Lamminparras

ESITYSLISTA JA KOKOUSJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaakko Kölhi avaa kokouksen klo 18.10.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Kölhi, sihteeriksi Viivi Kaakinen ja
pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Kylliäinen ja Satu Kuusranta. Ääntenlaskijat päätetään
valita päädyttäessä äänestystilanteeseen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi – se on kutsuttu koolle yli kaksi viikkoa ennen ilmoitettua
kokouspäivää – ja päätösvaltaiseksi – yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksytään.

5. Esitetään vuoden 2010 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Vuoden 2010 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto esitetään seuraavin
kommentein:
- Kulttuurikalenteri julkaistaan Rupla ry:n blogissa kahdesti vuodessa vuosikertomuksessa
mainitun yhden asemesta – kohta korjataan vuosikertomukseen.
- Ensi vuoden budjettia laskettaessa otetaan huomioon se, että Rupla ry:lle maksettiin
liikaa järjestötukea vuonna 2010, ja että ylimääräinen osa vähennetään vuoden 2011 tuesta.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
Tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilintarkastajien lausuntoon vedoten.

7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2011
Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistetaan seuraavin kommentein:
- Kopeekka-lehden vuonna 2011 ilmestyvien numeroiden määrän epävarmuus otetaan huomioon
arvioitaessa lehden osuutta järjestön tuloista ja menoista – Kopeekan arvioituja osuuksia
muutetaan pienemmiksi
- Vuoden 2011 järjestötuesta vähennettävä eli vuoden 2010 järjestötuen liika osuus
otettava huomioon ja mainittava tulo- ja menoarviossa
Tulo- ja menoarvio kirjoitetaan puhtaaksi siihen ehdotettujen muutosten perusteella.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hanne Lempinen. Puheenjohtaja hoitaa myös
opintovastaavan tointa. Muiksi hallituksen jäseniksi valitaan seuraavin nimikkein:
Elena Heiskanen – varapuheenjohtaja ja tilavastaava
Liina Janatuinen – rahastonhoitaja
Hanne Laari – työelämävastaava
Viivi Kaakinen – kulttuurivastaava
Satu Kuusranta – tietotekniikka- ja tapahtumavastaava
Liisa Kylliäinen – tapahtumavastaava
Sihteeri päätetään valita kokouskohtaisesti.
Hallituksen varajäseniksi valitaan:
Jaakko Kölhi, Sara Jalonen, Stefan Smirnov ja Mika Pylsy

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajaksi ehdotetaan Merja Pikkaraista ja varatilintarkastajaksi Max Wahlsrömiä.
Molemmat ehdotukset hyväksytään.

10. Muut esille tulevat asiat
Opintoasiat:
- Bulgarian kielen opetuksen päättymisen jälkeenkin pyritään järjestämään yhden
eteläslaavilaisen kielen (serbia) alkeiskurssit vuosittain; Dušica Božović jatkaa serbian
kielen tuntiopettajana ainakin seuraavan lukuvuoden ajan
- Izabela Jakubekin opetuksen korvaa kevätlukukauden viimeisten kuukausien ajan
vierailevan opettajan järjestämä(t) kurssi(t). Syyslukukaudeksi Jakubekille tulee
sijainen.
- Kokonaisten lukuvuosien viettämistä opiskelijavaihdossa suositellaan, koska siten
syventävät kurssit saadaan suoritettua mielekkäimmällä mahdollisella tavalla
- WebOodin kurssikuvauksiin voi ehdottaa muutoksia
Edustusasiat:
- 3.2. tila- ja tapahtumavastaavien koulutus ja 7.2. HYAL-järjestösauna – tapahtumissa ei
Rupla ry:n hallituksen edustusta
- 9.2. abi-infokoulutus
- 17.2. tapahtumavastaavien infotilaisuus ja liikuntavastaavien tapaaminen
Muut:
- Lingvan avainten hallussapitäjistä päätetään uudelleen ja hallituksen yhteystiedot
päivitetään seuraavassa kokouksessa.
- Vietin ylimääräinen vuosikokous 3.2.
- Venäjän kielen ja kirjallisuuden opiskelijoita kehotetaan hakemaan opiskelijajäseneksi
aineen lehtoraatin täyttävään kuuden hengen ryhmään – haku päättyy maanantaina 7.2.
- Maanantaina 7.2. Venäjän taloutta käsittelevän opintopiirin ensimmäinen kokoontuminen
Venäjä-huoneessa
- Metsätalon 4. kerroksen aulan ilmoitustaululla esitteitä Itä-Suomen yliopiston
Matkailualan verkostoyliopiston opintokokonaisuudesta (Matkailualan monitieteiset
opinnot); opintokokonaisuus mahdollista suorittaa ilman JOO-sopimusta
- Ehdotetaan Rupla ry:n Facebook-ryhmän tehokkaampaa tiedotuskäyttöä.
- Seuraava kokous ma 14.2. klo 18, kokoontumistila vahvistetaan myöhemmin (luultavasti
Lingva)

11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Kölhi päättää kokouksen klo 19.37.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti